História

Historický vývin výučby matematiky na FEI TU v Košiciach

História súčasnej Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TU prešla dosť  zložitým vývojom, ktorého začiatky siahajú do obdobia zriadenia Elektrotechnickej fakulty na vtedajšej VŠT v roku 1969.

Pri vzniku Elektrotechnickej fakulty v roku 1969 existovali na Vysokej škole technickej dve matematické katedry: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Baníckej fakulty, ktorá zabezpečovala výučbu matematických predmetov pre Banícku a Hutnícku fakultu, a Katedra matematiky Strojníckej fakulty, ktorá pokrývala výučbu matematiky pre Strojnícku a Elektrotechnickú fakultu.

K 1. 9. 1971 boli obe katedry zrušené a vytvorili sa namiesto nich dve nové katedry:

- Katedra matematiky na Strojníckej fakulte, ktorá v nasledujúcich rokoch zabezpečovala vyučovanie základných matematických predmetov na všetkých fakultách VŠT.  Vedúcim tejto katedry sa stal doc. RNDr. Ján Badida, CSc.,

- Katedra matematiky a výpočtovej techniky na Elektrotechnickej fakulte pod vedením doc. RNDr. Pavla Galajdu, CSc., ktorá bola 1. 9. 1971 premenovaná na Katedru matematickej informatiky Elektrotechnickej fakulty. Toto pracovisko bolo zamerané na vyučovanie matematických predmetov aplikovaného charakteru nielen na EF, ale na všetkých fakultách VŠT. Tu je namieste poznamenať, že to bolo pravdepodobne prvé pracovisko na pôde predchodkyne dnešnej Technickej univerzity v Košiciach, ktoré nieslo v názve slovo „informatika“. Okrem  predmetov aplikovanej matematiky, medzi ktorými nechýbali napríklad numerické metódy, pravdepodobnosť a štatistika, analýza komplexnej premennej, Laplaceova  a Z-transformácia, katedra zabezpečovala aj informaticky zamerané predmety, akými boli teoretická informatika a predmet operačná analýza a systémová analýza. Okrem vedúceho katedry prof. Galajdu, základný pedagogický kolektív Katedry matematickej informatiky tvorili doc. RNDr. Michal Bučko, CSc., doc. RNDr. Ján Ninčák, CSc., RNDr. Vasil Jacoš, CSc, RNDr. Viktor Pirč, RNDr. Ján Fellegi, Ing. Ján Drabant, CSc. a ďalší asistenti.

K 1. 9. 1981 došlo k zlúčeniu menovaných dvoch katedier  a na pôde VŠT vzniká celoškolská Katedra matematiky so štruktúrou oddelení pre jednotlivé fakulty. Jej vedením bol poverený prof. RNDr. Pavel Galajda, DrSc. Oddelenie pre Elektrotechnickú fakultu pracovalo postupne pod vedením doc. RNDr. Michala Bučka, CSc., doc. RNDr. Jána Ninčáka, CSc. a neskôr doc. RNDr. Viktora Pirča, CSc

Keďže Elektrotechnickej fakulte záležalo na tom, aby mala vlastnú katedru na zabezpečovanie matematických disciplín uspôsobenú špecifickým potrebám fakulty, dňa 1. 9. 1988 na základe návrhu EF, bola odčlenením oddelenia pre EF z Katedry matematiky VŠT zriadená Katedra matematiky Elektrotechnickej fakulty. Jej prvým vedúcim sa stal doc. RNDr. Ladislav Moravský, CSc. Od akademického roka 1988/1989 Katedra matematiky EF zabezpečuje výučbu všetkých matematických predmetov na Elektrotechnickej fakulte, resp. súčasnej FEI.

V deväťdesiatych rokoch to boli povinné predmety: lineárna algebra, matematická analýza I, matematická analýza II, numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika, vybrané kapitoly z matematiky, teória grafov, diskrétna matematika. Vzhľadom na trend samoprofilácie študentov sa postupne stále viac rozširovala a na základe požiadaviek ostatných katedier na fakulte i menila ponuka povinne voliteľných predmetov: aplikovaná matematika, finančná matematika, algoritmy a zložitosť, teória hromadnej obsluhy, operačná analýza, aplikovaná štatistika, teória kódovania, optimalizačné metódy, fuzzy množiny, manažérske modely, MATLAB, TEX – typograficky orientovaný programovací jazyk.

V rámci vedeckej prípravy a neskôr výučby doktorandov katedra zabezpečovala široké spektrum predmetov v nasledujúcich oblastiach: teória obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc, diferenciálne rovnice s posunutým argumentom, diferenčné rovnice, variačný počet, numerické riešenie začiatočných a okrajových úloh pre obyčajné a parciálne diferenciálne rovnice, lineárne programovanie a algoritmy, matematické modelovanie dynamických systémov, matematická teória experimentu, pravdepodobnostné modelovanie dynamických sústav, štatistická analýza náhodných procesov, nekorektné úlohy a niektoré prístupy k ich riešeniu, teória grafov a ich aplikácie, Petriho siete a algebrické štruktúry.  

V roku 1992 sa Katedra matematiky Elektrotechnickej fakulty presťahovala z priestorov na Zbrojničnej ulici do novo zrekonštruovaných priestorov po bývalom Krajskom súde na Hlavnej 6. Tu vzniklo prvé počítačové laboratórium pre potreby pracovníkov katedry.

13. 2. 1991 sa zmenil názov VŠT na Technická univerzita v Košiciach. Na miesto vedúceho Katedry matematiky Elektrotechnickej fakulty TU v Košiciach nastupuje 1. 3. 1991 doc. RNDr. Michal Bučko, CSc. 15. 4. 1994 sa mení aj názov fakulty na  Fakultu elektrotechniky a informatiky a tak sa 1. 3. 1995 ujíma postu vedúceho Katedry matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach doc. RNDr. Viktor Pirč, CSc. Doc. Pirča po nástupe do funkcie prodekana fakulty pre pedagogiku nahradil na pozícii vedúceho katedry v období 1. 3. 1997 až 1. 3. 2003 doc. RNDr. Alexander Haščák, CSc.

V roku 2000 sa katedra opäť sťahuje do zrekonštruovaných priestorov tentoraz na ulici Boženy Němcovej 32, teda do bezprostrednej blízkosti areálu TU. V týchto priestoroch na šiestom poschodí sídli katedra dodnes.

1. 3. 2003 sa vedúcim katedry na nasledujúcich desať rokov stal prof. RNDr. Ján Plavka, CSc. V roku 2009 katedra zmenila svoj názov na Katedra matematiky a teoretickej informatiky (KMTI) so zámerom akreditovať študijný program v odbore  Aplikovaná informatika. Zámer sa podaril a od roku 2010 Katedra matematiky a teoretickej informatiky v spolupráci s Katedrou počítačov a informatiky zabezpečuje vlastný študijný program v prvom (bakalárskom) aj druhom (inžinierskom) stupni štúdia s názvom Počítačové modelovanie v odbore Aplikovaná informatika.

Vo funkčnom období 2013 - 2018 bol vedúcim katedry doc. RNDr. Marián Klešč, PhD., ktorý sa zaslúžil o posilnenie  katedry zvýšením  počtu pedagógov vo vyšších kategóriách a presadzoval záujem katedry o výchovu interných  doktorandov. To sa napokon podarilo a od roku 2015 katedra zabezpečuje študijný program aj v treťom (doktorandskom) stupni štúdia s názvom Počítačové modelovanie v odbore Teoretická informatika.

Charakteristický nadštandardný informatický a prírodovedný základ študijného programu, na ktorý nadväzuje široký odborno-teoretický základ informatiky a aplikovanej informatiky, primeraná počítačová gramotnosť a odborná prax vo firmách ako sú IBM, T-Systems, NESS, to všetko ponúka absolventom študijného programu Počítačové modelovanie  teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí aplikovanej informatiky a teoretickej informatiky. Použitím moderných analytických metód pri navrhovaní a implementácii modelov pozostávajúcich z hotových modulov absolvent vie použiť teoretické výsledky na simuláciu dejov a systémov. Absolventi študijného programu Počítačové modelovanie sa tak  stávajú žiadanými na IT trhu v oblasti analýzy a programovania modelov a dejov.

Základom vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov KMTI bola práca v odborných seminároch na katedre a v spoločných seminároch organizovaných na matematických katedrách Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a matematických katedrách TU v Košiciach. Katedra systematicky spolupracovala s matematickými katedrami MFF UK v Bratislave, Matematickým ústavom SAV v Košiciach a s pobočkou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) v Košiciach. Činnosť košickej pobočky JSMF je nerozlučne spätá  s pracovníkmi  KMTI, ktorí svojou obetavou prácou prispievali k jej aktivitám.

Pracovisko KMTI  sa v prevažnej miere v rámci výskumných úloh zaoberá v súčasnosti otázkami  analytického riešenia dejov pre zložité   systémy využívajúc teoretické poznatky diferenciálnych rovníc, ďalej výpočtovou zložitosťou, formálnymi modelmi výpočtov, teóriou vyčísliteľnosti, teóriou sietí a diskrétnymi dynamickými systémami s nepresnými  dátami využívajúc laboratória Katedry matematiky a teoretickej informatiky a Katedry počítačov a informatiky. Pre riešenie špeciálnych úloh sú k dispozícii aj iné špeciálne vybavené laboratória FEI TUKE.

Vo vedeckovýskumnej oblasti pracovisko bolo a je zapojené do riešenia mnohých výskumných a vzdelávacích projektov v rámci agentúr VEGA, KEGA a APVV.

Katedra udržiava permanentné kontakty so zahraničnými univerzitami a to hlavne s České vysoké učení technické - Fakulta Elektrotechnická - Katedra matematiky (Česká republika), Technickou univerzitou v Grazi (Rakúsko), Karlovou univerzitou v Prahe (Česká republika), University of Birminghame (Spojené kráľovstvo), Univerzitou v Hradci Králové (Česká republika), Univerzitou v Ioaninna (Grécko), Univerzitou vo Veszpréme (Maďarsko), Spojeným ústavom jadrového výskumu v Dubne (Ruská federácia) a Institute of Physics Academia (Tajwan). Výsledkom týchto kontaktov sú spoločne publikované články v renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch.

V roku 2018 sa stal vedúcim KMTI prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.

V roku 2023 sa stal vedúcim KMTI RNDr. Michal Staš, PhD.

Katedra matematiky a informatiky v akademickom roku 2023/2024 zabezpečuje   študijný program Počítačové modelovanie v prvom, druhom a treťom stupni štúdia a zároveň pokrýva matematické disciplíny pre všetky študijné programy a stupne na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. 

 


Staršie články:

doc. RNDr. Michal Bučko, CSc.

     Lúčime sa s doc. RNDr. Michalom Bučkom, CSc., našim bývalým dlhoročným kolegom, ktorý nás opustil dňa 13. septembra 2023 vo veku 89 rokov. Odišiel človek, ktorý celý svoj život zasvätil svojej milovanej rodine a práci.

     Doc. RNDr. Michal Bučko, CSc. sa narodil 8. mája v roku 1934 v malej východoslovenskej obci Kolibabovce. Po ukončení strednej školy študoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil koncom päťdesiatych rokov a po krátkom pôsobení na SVŠ v Humennom nastúpil na Katedru matematiky Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Na tejto škole, dnes Technická univerzita v Košiciach, pôsobil počas celej svojej učiteľskej kariéry. V druhej polovici šesťdesiatych rokov absolvoval externú vedeckú ašpirantúru v odbore Kombinatorika u profesora Kautského v Brne. V prvej polovici sedemdesiatych rokov sa habilitoval a stal sa docentom. Jeho pôsobenie na Technickej univerzite v Košiciach je späté predovšetkým s Katedrou matematiky Elektrotechnickej fakulty, dnes Katedra matematiky a teoretickej informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity, kde strávil podstatnú časť svojho pracovného života ako docent. V deväťdesiatych rokoch mu nebol ľahostajný ďalší vývoj katedry, na ktorej pôsobil, ani celej fakulty. Okrem priameho vyučovania sa angažoval aj v organizačných a riadiacich štruktúrach. Niekoľko rokov zastupoval katedru v Akademickom senáte Elektrotechnickej fakulty a v rokoch 1991 až 1995 bol vedúcim Katedry matematiky EF VŠT.

     Na doc. RNDr. Michala Bučka, CSc. ako na vynikajúceho pedagóga si dnes spomínajú mnohí učitelia Fakulty elektrotechniky a informatiky, ale aj mnohí ďalší absolventi tejto fakulty, ktorým prednášal. Jeho učiteľský záber bol široký a postupne prednášal všetky matematické predmety na fakulte. Veľký podiel má na zavedení predmetov zameraných na diskrétnu matematiku pre študentov informatických študijných programov. Viacerí bývalí aj súčasní pedagógovia  Katedry matematiky a teoretickej informatiky si na docenta Bučka spomínajú ako na kolegu, ktorý vždy ochotne poradil a pomohol. Jeho prístup ku študentom i kolegom sa riadil rozvážnosťou a pokojom. Bol pre nás vzorom ako učiteľ, aj ako človek.

 

Česť Tvojej pamiatke, Michal!

  

                                                                                 kolektív KMTI FEI TUKE