I. stupeň (Bc.)

Aktuálne

Poradie Názov predmetu Skratka a kód predmetu
1 Bakalárska práca BP-PM - 2622263
2 Discrete Mathematics ANG-KMTI-DM - 26000256
3 Finančná matematika FM - 2601981
4 Matematika II MAT II - 26001211
5 Matematika II-HI MAT II-HI - 26001213
6 Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika NMPaMŠ - 2619661
7 Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika - HI NMPaMŠ-HI - 2620551
8 Numerická matematika, pravdepodobnosť a štatistika NMPaŠ - 26001221
9 Obhajoba bakalárskej práce OBP-PM - 2622309
10 Operačná analýza OA - 2608531
11 Operational Analysis ANG-KMTI-OA - 26000257
12 Počítačové modelovanie PM - 26001203
13 Projektový seminár PSem - 26000892
14 Teoretická informatika TI - 26001012
15 Úvod do logiky ÚL - 2609021

Ostatné

Poradie Názov predmetu Skratka a kód predmetu
1 Bakalársky projekt BPro-PM - 2622253
2 Diskrétna matematika DM - 2619611
3 Matematicko-počítačové modelovanie MPM - 2617771
4 Matematika I MAT I - 26001210
5 Matematika I-HI MAT I-HI - 26001212
6 Matematika III MAT III - 26001214
7 Matematika III-HI MAT III-HI - 26001215
8 Mathematics 1 ANG-KMTI-MAT I - 26000255
9 Numerical mathematics and Probability ANG-KMTI-NMP - 2617801
10 Programovanie vo formátovacích jazykoch PFJ - 2612893
11 Repetitórium z matematiky RzM - 26000888
12 Softvérové výpočtové prostriedky SVP - 26000732
13 Teória kódovania TK - 2611581
14 Základy algoritmizácie a programovania ZAP-PM - 26000944

II. stupeň (Ing.)

Aktuálne

Poradie Názov predmetu Skratka a kód predmetu
1 Aplikácie diferenciálnych rovníc ADR - 26000085
2 Applied Statistics ANG-KMTI-AŠ - 26000254
3 Diplomová práca DP-PM - 2622319
4 Diplomový projekt I DPro I-PM - 2622322
5 Hlavné poznatky počítačového modelovania a ich využitie HP-PM - 2622299
6 Kryptografia KG - 26001193
7 Lineárne a kvadratické programovanie LaKP - 2611661
8 Modelovanie fyzikálnych procesov MFP - 2620573
9 Softvérové prostriedky na modelovanie procesov SPMP - 26000593

Ostatné

Poradie Názov predmetu Skratka a kód predmetu
1 Aplikovaná matematika AM - 2620031
2 Aplikovaná štatistika AŠ - 26000096
3 Diferenčné rovnice a variačný počet DRaVP - 2611321
4 Diplomový projekt II DPro II-PM - 2622333
5 Diskrétne dynamické systémy DDS - 2620541
6 Grafové algoritmy a diskrétna optimalizácia GAaDO - 2617751
7 Matematické metódy pre neurónové siete a časové rady MMNSČR - 2611951
8 Optimalizačné metódy OM - 2610121
9 Teória hromadnej obsluhy THO - 2604271