Počítačové modelovanie

Ročník, rozsah, kredity

Stupeň
Stupeň
Bc.
Semester
Číslo semestra
I. LS
Rozsah
Rozsah
2P / 2CV
Kredity
Počet kreditov
6
Obsah

Predmet rozvíja a dopĺňa znalosti z predmetov Základy algoritmizácie a programovania a Programovanie. Jadrom vyučovania je programovací jazyk Python. Študent rieši algoritmické problémy z rôznych oblastí.

Osnovy:

1. Číselné postupnosti, kombinatorické úlohy.
2. Grafika: textová a bitmapová.
3. Fraktály.
4. Šifrovanie.
5. Cesta bludiskom - grafové algoritmy.
6. Šachové úlohy.
7. Simulátor vývoja - Game of Life.

Oznamy

Podmienkou získania zápočtu je povinná účasť na cvičeniach a úspešné absolvovanie dvoch priebežných kontrolných prác za 20 a 20 bodov, z ktorých je potrebné získať minimálne 21 bodov zo 40 možných.

1. kontrolná práca:   6. týždeň semestra (22.3.2024)

2. kontrolná práca:   11. týždeň semestra (26.4.2024)

Opravné zápočtové previerky (1.ZP a 2.ZP):  v 13. týždni semestra

1. opravná kontrolná práca: vo štvrtok 9.5.2024 o 15:00 v BN32_704

2. opravná kontrolná práca: v piatok 10.5.2024 o 10:00 v BN32_704

- študent môže na cvičeniach získať 5 bonusových bodov (podmienky ich získania určuje cvičiaci)

Predmet je ukončený skúškou, ktorá spočíva vo vypracovaní a následnej prezentácii riešenia zvoleného problému využitím programovacieho jazyku Python. Podmienkou získania skúšky je získanie minimálne 31 bodov zo 60 možných. Témy na vypracovanie budú zverejnené približne v 11. týždni semestra. Na zvolenú tému je možné nahlásiť sa vo dvojici alebo trojici (na základe náročnosti).

Odporúčaná literatúra

1. Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, MIT Press; 3rd edition (September 1, 2009).
2. Algorithms, Robert Sedgewick, Addison-Wesley Professional; 4th edition (April 3, 2011).
3. Python, Rudolf Pecinovský, Grada, 2019.

Podmienky zápočtu:

Podmienky zápočtu

Získanie minimálne 21 bodov zo 40 možných.

  • na cvičeniach sa píšu 2 zápočtové previerky  spolu za 40 bodov.

Upozornenie:

Študent má v zmysle študijného poriadku nárok na opravu zápočtovej písomnej práce. Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Podmienky skúšky:

Podmienky skúšky

Získanie minimálne 31 bodov zo 60 možných

  • tento predmet sa končí skúškou, ktorá spočíva vo vypracovaní a následnej prezentácii riešenia zvoleného problému využitím programovacieho jazyku Python.