Študijný program Počítačové modelovanie

Profil absolventa študijného programu Počítačové modelovanie v bakalárskom stupni štúdia:

Študijný program Počítačové modelovanie vychováva bakalárov so širokým teoretickým a všeobecným informatickým prehľadom doplneným o základné poznatky z oblasti elektrotechniky, aplikovanej informatiky, manažmentu, ekonomiky a jazykovej prípravy tak, aby bol absolvent schopný účinne a efektívne riadiť, ale aj samostatne vykonávať odbornú činnosť. Absolvent taktiež získa možnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu rovnakého alebo príbuzného zamerania. Hlavné uplatnenie nájde v tých inštitúciách spoločenskej praxe, kde riešená problematika vyžaduje využitie súčinnosti informatických, elektrotechnických, ekonomických a manažérskych metód.


Absolvent získa schopnosť:

  • vedieť efektívne využívať špičkovú výpočtovú techniku a mať vlastnú skúsenosť s aktívnym ovládaním moderného softvéru pri riešení problémov,
  • používať moderné analytické metódy,
  • využívať aplikačný softvér na aplikáciu navrhnutých modelov a počítačom podporované prostriedky na ich simuláciu,
  • uskutočňovať experimentálne práce so štandardnými a špecializovanými prostriedkami výpočtovej techniky,
  • pracovať individuálne i tímovo na projektoch obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, výskum, vývoj, návrh a implementáciu počítačových systémov vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie a dosiahnutia požadovanej kvality a komerčnej úspešnosti.

 

Profil absolventa študijného programu Počítačové modelovanie v inžinierskom stupni štúdia:

Absolvent študijného programu Počítačové modelovanie bude schopný navrhovať, analyzovať a implementovať matematicko-počítačové modely pri riešení problémov technických, prírodných a ekonomických vied. Na realizáciu tohto cieľa získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Aplikovaná matematika s orientáciou na lineárnu a nelineárnu optimalizáciu, diferenciálne rovnice a dynamické systémy, operačnú analýzu, moderne numerické metódy, stochastické modely a na ďalšie disciplíny potrebné na vytváranie matematických modelov v náročnejších oblastiach vedy a techniky.

Absolvent nájde uplatnenie na vysokých školách, výskumných pracoviskách a v tých inštitúciách spoločenskej praxe, kde riešená problematika vyžaduje využitie náročnejších matematických a počítačových metód. Bude kvalitne pripravený na vstup na trh prace alebo na pokračovanie v doktorandskom štúdiu. Absolvent bude vedieť efektívne využívať špičkovú výpočtovú techniku a mať vlastnú skúsenosť s aktívnym ovládaním moderného softvéru pri riešení problémov.