Vitajte na stránke Katedry matematiky a teoretickej informatiky FEI TUKE

 
Prípravný kurz zo stredoškolskej matematiky
 
VÝUČBA V ZIMNOM SEMESTRI 2023/2024 - OZNAM

 

Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TUKE zabezpečuje výuku matematických predmetov pre bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia pre všetkých študentov FEI TU v Košiciach. Okrem toho spolupracuje aj pri zabezpečení niektorých ďalších predmetov v rámci celej Technickej univerzity. Rovnako sa zamestnanci katedry podieľajú na vedeckom výskume fakulty i univerzity.
 

Naším poslaním je

  • podporovať a rozvíjať vzdelávanie na báze tvorivosti, v duchu humanity a demokratických tradícií,
  • prispievať k rozvoju vzdelávania a kultúry,
  • podieľať sa na raste vedeckých, technologických a ekonomických štandardov občanov i celej spoločnosti

V tejto činnosti sú pre nás dôležité hodnoty, ktoré vyznávame

  • vzdelanie, ktoré poskytujeme je spoločensky potrebné a dostupné,
  • každý študent sa pokúša o úspech a je zodpovedný za svoje správanie,
  • každý študent má príležitosť rozvíjať svoje schopnosti, kreativitu, ducha a dušu,
  • atmosféra na katedre je vzájomne rešpektujúca sa a kooperatívna,
  • rozhodovanie a riadenie je založené na princípe najlepšej možnosti pre študentov a zamestnancov

Naša katedra garantuje študijný program Počítačové modelovanie.

  • Študijným poradcom pre študijný program Počítačové modelovanie je RNDr. Anna Grinčová, PhD.

 

doc. RNDr. Michal Bučko, CSc.

     Lúčime sa s doc. RNDr. Michalom Bučkom, CSc., našim bývalým dlhoročným kolegom, ktorý nás opustil dňa 13. septembra vo veku 89 rokov. Odišiel človek, ktorý celý svoj život zasvätil svojej milovanej rodine a práci.

     Doc. RNDr. Michal Bučko, CSc. sa narodil 8. mája v roku 1934 v malej východoslovenskej obci Kolibabovce. Po ukončení strednej školy študoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončil koncom päťdesiatych rokov a po krátkom pôsobení na SVŠ v Humennom nastúpil na Katedru matematiky Strojníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Na tejto škole, dnes Technická univerzita v Košiciach, pôsobil počas celej svojej učiteľskej kariéry. V druhej polovici šesťdesiatych rokov absolvoval externú vedeckú ašpirantúru v odbore Kombinatorika u profesora Kautského v Brne. V prvej polovici sedemdesiatych rokov sa habilitoval a stal sa docentom. Jeho pôsobenie na Technickej univerzite v Košiciach je späté predovšetkým s Katedrou matematiky Elektrotechnickej fakulty, dnes Katedra matematiky a teoretickej informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity, kde strávil podstatnú časť svojho pracovného života ako docent. V deväťdesiatych rokoch mu nebol ľahostajný ďalší vývoj katedry, na ktorej pôsobil, ani celej fakulty. Okrem priameho vyučovania sa angažoval aj v organizačných a riadiacich štruktúrach. Niekoľko rokov zastupoval katedru v Akademickom senáte Elektrotechnickej fakulty a v rokoch 1991 až 1995 bol vedúcim Katedry matematiky EF VŠT.

     Na doc. RNDr. Michala Bučka, CSc. ako na vynikajúceho pedagóga si dnes spomínajú mnohí učitelia Fakulty elektrotechniky a informatiky, ale aj mnohí ďalší absolventi tejto fakulty, ktorým prednášal. Jeho učiteľský záber bol široký a postupne prednášal všetky matematické predmety na fakulte. Veľký podiel má na zavedení predmetov zameraných na diskrétnu matematiku pre študentov informatických študijných programov. Viacerí bývalí aj súčasní pedagógovia  Katedry matematiky a teoretickej informatiky si na docenta Bučka spomínajú ako na kolegu, ktorý vždy ochotne poradil a pomohol. Jeho prístup ku študentom i kolegom sa riadil rozvážnosťou a pokojom. Bol pre nás vzorom ako učiteľ, aj ako človek.

 

Česť Tvojej pamiatke, Michal!

  

                                                                                 kolektív KMTI FEI TUKE